دومین شماره گاهنامه مجازی سازمان بسیج دانش آموزی همدان ص1
به گزارش همدان بیست، این گاهنامه به نام "راه" در دو صفحه تدوین و منتشر شده است. قابل ذکر است این شماره از گاهنامه 17 دیماه که اجرای طرح استعماری حذف...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج دانش آموزی ازاردبیل سومین گاهنامه دانش آموزی با محوریت کمپیین من یک بسیجی ام منتشر شد. این گاهنامه همزمان با برگزاری...
1
2
3
4
5